Nieuwe steunregeling groene warmte mist ambitie

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte uit biomassa, diepe geothermie, restwarmte of biomethaanproductie, kan vanaf 19 februari weer steun aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap. De Vlaamse overheid voorziet dit jaar 15 miljoen euro om groene warmte te stimuleren. Een goede zaak, maar omdat alles snel moest gaan, is de steunregeling een doorslagje geworden van die van vorig jaar. En dat is een gemiste kans: de call verdient een grondige hervorming.

Op de ideeënplank

Er liggen nog tal van goede ideeën op de plank bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Zo zou een ideaal ondersteuningssysteem pluspunten moeten geven aan projecten die warmtecascadering toepassen. Wanneer een afvalverbrandingsinstallatie steun aanvraagt, zou een verplicht advies van OVAM de zekerheid bieden dat prioriteit gegeven wordt aan hoogwaardige toepassingen van biomassa. Aanvragers zouden ook moeten nadenken over de toekomstbestendigheid van groene warmteprojecten: wat doe je bij een verschuiving naar een circulaire economie, als er minder afval te verbranden valt? Is het project daarop voorzien? VEA wil zich ook buigen over de effectieve CO2-besparing van groene warmteprojecten: een objectieve berekeningsmethode zou de beste projecten het meest belonen.

Vorig jaar schreef Kelvin Solutions in opdracht van Bond Beter Leefmilieu (BBL) een studie met beleidsaanbevelingen om de warmtevraag te vergroenen (vanaf p. 116). Volgens BBL moet een groen warmtebeleid vooral ook kansen scheppen voor de bestaande bebouwde omgeving. De meeste huidige projecten vertrekken vanuit afvalverbranding of industriële restwarmte als warmteleveranciers en nieuwbouw of grote overheidsgebouwen als warmte-afnemers. Maar hoe gaan we de verwarming van al die bestaande woningen hernieuwbaar maken? Een steunbeleid dat voorziet in extra vermogenscapaciteit zal er voor zorgen dat de warmteleidingen futureproof zijn en nu niet ondergedimensioneerd worden. Er is ook een oplossing nodig voor warmtenetten die zouden moeten opstarten zonder dat er onmiddellijk een duurzame warmtebron voorhanden is. Nu dreigt het risico dat sommige warmtenetten niet worden uitgevoerd, maar die vanuit toekomstperspectief toch zinvol zijn.  Denk maar aan het warmtenetpotentieel gekoppeld aan gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK). De katalyserende rol van aardgasgestookte WKK op wijkniveau is alvast toonaangevend geweest in Denemarken.

2020 komt veel te laat

Voor het ontwikkelen van het volledige nuttige potentieel van groene warmte is een ambitieus plan nodig. Vlaanderen heeft een zeer grote achterstand op onze buurlanden Duitsland, Nederland en het VK. Ook tegenover de rest van Europa hinkt Vlaanderen achterop en botst het nog op te veel grenzen. Gelukkig moeten we het warm water niet zelf uitvinden. Warmtenetwerk Vlaanderen, het technologieplatform voor warmtenetten van ODE-Vlaanderen, beschikt over een mooi overzicht van inspirerende steunprogramma’s voor warmtenetten in het buitenland. De wil is er bij iedereen, de goede ideeën liggen klaar. Maar Vlaanderen gaat toch niet écht wachten tot 2020 om in actie te schieten? Dat is veel te laat.

Meer info:

> Dien nog tot 30 maart je steunaanvraag in

> Ministerieel besluit

Groene warmte

Meer over Groene warmte