Zonder respecteren Europese milieuwetgeving, staat het landbouwakkoord juridisch op losse schroeven, schrijven BBL en Natuurpunt. © Ioana Cristiana

Boer in juridische onzekerheid indien landbouwakkoorden de Europese normen niet halen

Zonder respecteren Europese milieuwetgeving, staat het landbouwakkoord juridisch op losse schroeven, schrijven BBL en Natuurpunt. © Ioana Cristiana

De Vlaamse Regering zal maandag trachten tot een akkoord te komen over zowel het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als het Stikstofdossier (PAS). Gezien hun grote impact op natuur en milieu, moeten de Vlaamse meerjarenplannen de Europese minimumverplichtingen behalen. Dat is cruciaal voor de rechtszekerheid van de boeren en een snelle uitbetaling van hun inkomenssteun. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu voelen zich genoodzaakt ook de juridische opties open te houden als de Vlaamse Regering de natuur- en milieuwetgeving niet respecteert.

GLB moet rekening houden met conclusies milieueffectenrapport

De goedkeuring van het GLB werd in december on hold gezet omdat het verplichte milieueffectenrapport ontbrak. “De aanpassing en goedkeuring van het GLB moet gebeuren op basis van de adviezen en conclusies van een complete milieueffectentoets, zoals Europa eist. Zonder dit rapport staat het landbouwakkoord juridisch op losse schroeven. Op het einde van de rit zijn landbouwers dan de dupe”, stelt Jos Ramaekers van Natuurpunt. Subsidies moeten volgens de milieuorganisaties daarom ingezet worden waarvoor ze dienen: een duurzaam landbouwbeleid dat rekening houdt met de draagkracht van de omgeving.

Dringend nood aan een sterk stikstofkader

Het voorliggende stikstofakkoord is een combinatie van steun voor investeringen en transformatie, afbouw van de veestapel en middelen voor natuurherstel. Vanzelfsprekend moet het rekening houden met de meest recente gegevens, maar een afzwakking van de voorgestelde stikstofnormen en maatregelen is niet aan de orde. De Vlaamse natuur kreunt onder te veel stikstof. De milieuorganisaties benadrukken dat het behalen van de doelstellingen niet enkel in het belang is van de leefomgeving, maar ook voor de boeren om op lange termijn aan landbouw te kunnen blijven doen in Vlaanderen.

Uitgestoken hand voor duurzaam landbouwbeleid

“Wij zijn steeds bereid geweest om in overleg te treden met overheid en landbouworganisaties. Vanuit die constructieve opstelling werden herhaaldelijk aanpassingen voorgesteld om het GLB in opmaak in lijn te brengen met de Europese natuur- en milieuregelgeving. Enkel door milieuwetgeving naar waarde te schatten kan een kader gecreëerd worden dat zorgt voor rechtszekerheid op de lange termijn.” stelt Ineke Maes van Bond Beter Leefmilieu.

Natuurpunt en BBL blijven zich in dit dossier constructief opstellen. Mocht blijken dat die werkwijze ontoereikend blijft, houden Natuurpunt en BBL als laatste redmiddel juridische opties open om om ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving wordt gerespecteerd.

Landbouw Natuurpunt

Meer over Landbouw